Già nhưng mà sinh lý tốt đóng gạch thì cứ gọi là phê